Velkoobchodní podmínky pro ČR

Vážení velkoodběratelé, velmi si vážíme Váš zájem o spolupráci s T&D Trading s.r.o. Pro správné vybavení Vašich objednávek nebo poptávky věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

I. Obchodní vztah

Tyto všeobecné velkoobchodní podmínky (dále jako „VVP“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím:

T&D Trading s.r.o. se sídlem Jasná ulice 278/7, 929 01 Velké Dvorníky, IČ: 48307866, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 36394 / T (dále jako „Prodávající“) a kupujícím, kterým je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která nakupuje zboží od prodávajícího výlučně za účelem dalšího prodeje, případně podnikání a ne pro osobní spotřebu (dále jako „Kupující“)

(Prodávající a Kupující společně dále jako „Smluvní strany“).

Firma T&D Trading s.r.o. si vyhrazuje právo vstoupit do obchodního vztahu pouze s fyzickými osobami podnikateli a právnickými osobami, proto tuto skutečnost je třeba doložit fotokopií platného živnostenského listu nebo aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Po uzavření obchodní smlouvy mezi odběratelem a firmou T&D Trading s.r.o. bude odběrateli umožněn nákup výrobků z aktuální nabídky firmy T&D Trading s.r.o. Ceny uvedené v platném ceníku firmy T&D Trading s.r.o. jsou bez DPH a rozumí se jako ceny z expedičního skladu ve Velkých Dovrníkoch. Zasláním závazné objednávky odběratel potvrzuje svůj souhlas s těmito velkoobchodními podmínkami.

II. Objednávka

Předmět objednávky

 • Předmětem objednávky může být jakýkoli zboží uvedené v aktuální nabídce firmy T&D Trading s.r.o.

Způsob objednávání

 • prostřednictvím obchodního zástupce firmy T&D Trading s.r.o.
 • přes online portal www.tdtrading.sk
 • písemně – e-mailem, faxem nebo poštou
 • telefonicky
 • osobně v sídle firmy T&D Trading s.r.o.

Doba objednávání

 • 24 hodin denně – webshop: www.tdtrading.sk
  • Vstup do webshopu je chráněn přístupovým jménem a heslem, které je unikátní pro každého Kupujícího a které Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem po tom jak Kupující požádá Prodávajícího o zřízení účtu na webshopu. Kupující je povinen zajistit přístup k vlastnímu účtu v webshopu jakož i k vlastní elektronické poště jen takovým osobám, které jsou oprávněny jeho jménem uzavírat Kupní smlouvu s Prodávajícím. Prodávající neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že se přístupové heslo Kupujícího k webshopu dostalo do rukou nepovolaných osob nebo bylo jeho e-mailový účet zneužity.
 • 24 hodin denně – e-mail: objednavky(at)tdtrading.sk
 • pondělí – pátek od 9:00 do 15:00 osobně v sídle firmy T&D Trading s.r.o. nebo na kamenném obchodě v Šamoríne, Školská 41 (SR)
 • pondělí – pátek od 9:00 do 16:00 telefonicky – tel: +421 903 271 616

Přijatá objednávka je závazná. Změny lze realizovat pouze na základě dohody dodavatele a odběratele

Podmínky objednávání

1. Za účelem kvalitního zpracování objednávky musí objednávka obsahovat:

 • objednací číslo uvedené v katalogu výrobků firmy T&D Trading s.r.o.
 • množství objednávaného zboží v souladu s balné jednotkami uvedenými v katalogu výrobků firmy T&D Trading s.r.o.
 • způsob platby
 • požadované místo dodání a způsob dopravy
 • název odběratele, adresu, tel.
 • razítko a čitelný podpis / jméno
 • odběratel může po přijetí objednávky žádat o změny v jejím obsahu s tím, že dodací lhůta z ačíná běžet od chvíle poslední změny

2. Odberateľ nesmí mít ve chvíli přijetí objednávky vůči firmě T&D Trading s.r.o. pohledávky po splatnosti.

3. Odesláním objednávky se Kupující zavazuje, že akceptuje výši cen platných v době odeslání objednávky a že se s platnými SCF a Reklamačním řádem Prodávajícího řádně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

4. Minimální hodnota objednávky:

 • minimální hodnota jednorázového odběru zboží z aktuální nabídky na skladě je 80 € (bez DPH)
 • v případě, že hodnota objednaného zboží po úhradě bude nižší než 80 € bez DPH, firma T&D Trading účtuje objednateli 10 € (bez DPH) jako podíl na dopravních a balného nákladech

Při nedodržení uvedených podmínek neručíme za chyby vzniklé při expedici, jako ani za dodržení dodací lhůty (viz níže).

Stornování objednávky

Při stornování vyexpedované objednávky je dodavatel oprávněn fakturovat odběrateli veškeré náklady spojené s expedicí uvedené objednávky, které vznikly do momentu jejího stornování.

III. Dodacia lehota

Všetky objednávky sa štandardne expedujú nasledovný pracovný deň po dni v ktorom bola objednávka prijatá za predpokladu, že sú splnené náležitosti uvedené v bode II týchto podmienok. Vo výnimočných prípadoch, súvisiacich hlavne so zvýšeným zaťažením skladovo – obslužných kapacít, sa môže doba dodania posunúť. Dodaciu lehotu pre objednávky riešené osobným odberom v sídle firmy T&D Trading s.r.o. si treba dohodnúť telefonicky s pracovníkom odbytu. V prípade, ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaev idované. Na základě požadavku odběratele mu mohou být chybějící položky směrované dále jakmile přijdou na sklad. Zde platí podmínky jako v bodě II-3 – „Minimální hodnota objednávky“.

IV. Dodací podmienky

Spôsob dopravy

 • zásilkovou službou
 • osobním odběrem v sídle firmy T&D Trading s.r.o. (Po dohodě s pracovníky zákaznického centra)

Dopravní podmínky

 • poštovné a balné při objednávce do 160€ bez DPH závisí na váhy balíku a její cena je stanovena dle aktuálního ceníku přepravní společnosti.
 • náklady na dopravu objednaného zboží nad 160€ bez DPH snáší firma T&D Trading s.r.o.
 • v případě neodůvodněného nepřevzetí objednaného zboží si firma T&D Trading sro vyhrazuje právo účtovat objednateli veškeré náklady spojené s expedíciou.

Preberacie podmienky

Pri přebírání zásilky je odběratel povinen překontrolovat její neporušenost. Pokud odběratel zjistí, že zásilka (balík, paleta) je poškozena a mohlo dojít k poškození zboží, nebo jeho ztrátě, odběratel zásilku buď nepřevezme nebo je povinen tuto skutečnost zapsat do přepravního listu zásilkové služby.V případě zjištění nesrovnalosti s fakturou při přebírání zboží je třeba toto oznámit nejpozději do 3 pracovních dnů do odbytu firmy T&D Trading sro Tel: +421 903 271 616

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží a ceny za dodanie.

V. Cenové podmienky

Kupujúci se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu, která je vypočtena jako součet cen objednaných zboží, cen doplňkových služeb (dodání zboží, apod.) A příslušné DPH. Výšku kupní ceny Prodávající akceptuje odesláním objednávky.Kúpna cena zboží je uvedena v webshopu. Kupní cena je uvedena bez DPH.Predávajúci si vyhrazuje právo jednostranně upravit kupní ceny s tím, že nové ceny zboží jsou platné dnem jejich zveřejnění na www.tdtrading.sk.

VI. Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
 • platba v hotovosti zásilkové službě při převzetí zboží formou dobírky
 • platba bankovním převodem na zálohovou fakturu – s bonusem 2% z ceny objednávky
 • platba bankovním převodem na fakturu se splatností – dle dohody s T&D Trading sro
 • při odběru na hotovost z důvodu nezaplacených pohledávek se nepoužije bonus 2% za platbu hotovosťou

VII. Záruka a řešení reklamácií

Firma T&D Trading s.r.o. rozlišuje mezi reklamačním jednáním a záručními podmienkami.
Reklamačné řízení je samotný proces vypořádání vzniklé reklamace. Tento proces se řídí platnými právními předpisy České republiky a Všeobecnými reklamačními podmienkami.
Záručné podmínky definují podmínky v souladu s nimiž přebírá firma T&D Trading s.r.o. odpovědnost za vzniklé vady. Řídí se platnými právními předpisy České republiky a Všeobecnými záručními podmienkami.
Pozáručný servis vybraných výrobků je zajištěn v servisním centru firmy T&D Trading s.r.o. ve Velkých Dvorníky nebo v některém se smluvních servisních středisek (Šamorín-SR).
Každý reklamace je odborně posouzena a spotřebitel je písemně informován o výsledku reklamačního konania.

VIII. Mlčanlivosť

Smluvný strany jsou povinné uchovávat v tajnosti jakékoliv informace, které získaly v souvislosti s plněním Kupní smlouvy a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto informací dalšími osobami, které pověří úkoly v souvislosti s plněním Kupní smlouvy. Obsah této smlouvy se rovněž považuje za dôverný.

IX. Ochrana osobních údajov

Viď zvlášt kapitolu – ochrana osobních údajov

X. Závěrečné ustanovenia

Všetky dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou řešeny ve smyslu platných ustanovení Obchodního a Občanského zákonníka.
Obsah stránky tdtrading.sk podléhá autorskému právu. I v případě, že je s vámi navázána velkoobchodní spolupráce, musíte toto právo respektovat a dodržovat. Kopírování a šíření loga, textů a obrázků je dovoleno, jen pokud je uveden jejich zdroj, resp. autor a s předešlým písemným souhlasem majitele firmy T&D Trading s.r.o.
Objednaním zboží souhlasíte s těmito podmínkami.

Vo Veľkých Dvorníkoch dne 30.5.2018