Záručné podmienky

Na všetky predávané výrobky a tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.

Záruka nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli:

  • Nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie
  • Opotrebovaním v dôsledku normálneho používania
  • Zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
  • Nesprávnou údržbou
  • Poškodením cudzími telesami (pieskom, kamienkami)
  • Zásahom nepoverenej osoby
  • Živelnou pohromou
  • Používaním náradia na účely, ktoré nezodpovedajú účelu jeho použitia
  • Z nepozornosti (pripojením na nesprávnu sieť)

Záruka sa taktiež nevzťahuje na výrobky na ktorých bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizované servisné stredisko, alebo boli odovzdané (odoslané) na posúdenie a opravu v čiastočne, alebo úplne rozobratom stave.

Chyby, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo chybou výroby Vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou výrobku, alebo jeho výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Ak výrobok už nie je v ponuke, bude Vám s Vaším súhlasom vymenený za technicky podobný výrobok, alebo Vám budú vrátené peniaze. Nároky vyplývajúce zo záruky môžete uplatniť iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte (odošlete) predajcovi, alebo servisnému stredisku so všetkými náležitosťami.

Záručný list (faktúra) je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Je súčasťou vybraných výrobkov. Riadne vyplnený záručný list (ak bol priložený) je potrebné predložiť servisnému stredisku pri každej reklamácii. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.

Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja (mesiac uvedený slovom), pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Všetky uvedené údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď pri predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list, alebo záručný list s pozmeňovaným (prepisovaným) obsahom pôvodných údajov, je neplatný.

Všetky údaje, uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika. V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, všetky náklady spojené s opravou výrobku hradí po odsúhlasení opravy vlastník výrobku.

Všetky záručné opravy smú vykonávať iba pracovníci povereného autorizovaného servisného strediska.

Výrobca si vyhradzuje právo zmien.

vo Veľkých Dvorníkoch 30.5.2018