Veľkoobchodné podmienky pre SR

Vážení veľkoodberatelia, veľmi si vážime Váš záujem o spoluprácu s T&D Trading s.r.o.. Pre správne vybavenie Vašich objednávok alebo dopytu venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám.

I. Obchodný vzťah

Tieto všeobecné veľkoobchodné podmienky (ďalej ako „VVP“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim:

T&D Trading s.r.o. so sídlom Jasná ulica 278/7, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 48307866, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36394/T(ďalej ako „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar od predávajúceho výlučne za účelom ďalšieho predaja, prípadne podnikania a nie na účely osobnej spotreby (ďalej ako „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej ako „Zmluvné strany“).

Firma T&D Trading s.r.o. si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami, preto túto skutočnosť je treba doložiť fotokópiou platného živnostenského listu, alebo aktuálnym výpisom z obchodného registra.
Po uzatvorení obchodnej zmluvy medzi odberateľom a firmou T&D Trading s.r.o. bude odberateľovi umožnený nákup výrobkov z aktuálnej ponuky firmy T&D Trading s.r.o.
Ceny uvedené v platnom cenníku firmy T&D Trading s.r.o. sú bez DPH a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu vo Veľkých Dovrníkoch.
Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito veľkoobchodnými podmienkami.

II. Objednávka

Predmet objednávky

 • predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke firmy T&D Trading s.r.o.

Spôsob objednávania

 • prostredníctvom obchodného zástupcu firmy T&D Trading s.r.o.
 • cez online portal www.tdtrading.sk
 • písomne – e-mailom,alebo poštou
 • telefonicky
 • osobne v sídle firmy T&D Trading s.r.o.

Doba objednávania

 • 24 hodín denne – webshop: www.tdtrading.sk
  • Vstup do webshopu je chránený prístupovým menom a heslom, ktoré je unikátne pre každého Kupujúceho a ktoré Predávajúci oznámi Kupujúcemu e-mailom po tom ako Kupujúci požiada Predávajúceho o zriadenie účtu na webshope. Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup k vlastnému účtu v webshope ako aj k vlastnej elektronickej pošte len takým osobám, ktoré sú oprávnené v jeho mene uzatvárať Kúpnu zmluvu s Predávajúcim. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že sa prístupové heslo Kupujúceho k webshopu dostalo do rúk nepovolaných osôb alebo bolo jeho e-mailové konto zneužité.
 • 24 hodín denne – e-mail: objednavky(at)tdtrading.sk
 • pondelok – piatok od 9:00 do 15:00 osobne v sídle firmy T&D Trading s.r.o. alebo na kamennom obchode v Šamoríne, Školská 41
 • pondelok – piatok od 9:00 do 16:00 telefonicky – tel: +421 903 271 616

Prijatá objednávka je záväzná. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa.

Podmienky objednávania

1. Za účelom kvalitného spracovania objednávky musí objednávka obsahovať:

 • objednávacie číslo uvedené v katalógu výrobkov firmy T&D Trading s.r.o.
 • množstvo objednávaného tovaru v súlade s balnými jednotkami uvedenými v katalógu výrobkov firmy T&D Trading s.r.o.
 • spôsob platby
 • požadované miesto dodania a spôsob dopravy
 • názov odberateľa, adresu, tel.
 • odtlačok pečiatky a čitateľný podpis/meno
 • odberateľ môže po prijatí objednávky žiadať o zmeny v jej obsahu s tým, že dodacia lehota začína plynúť od chvíle poslednej zmeny

2. Odberateľ nesmie mať vo chvíli prijatia objednávky voči firme T&D Trading s.r.o. pohľadávky po splatnosti.

3. Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien platných v čase odoslania objednávky a že sa s platnými VVP a Reklamačným poriadkom Predávajúceho riadne oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

4. Minimálna hodnota objednávky:

 • minimálna hodnota jednorazového odberu tovaru z aktuálnej ponuky na sklade je 80€ (bez DPH)
 • v prípade, že hodnota objednaného tovaru po vykrytí bude nižšia ako 80€ bez DPH, firma T&D Trading účtuje objednávateľovi 10€ (bez DPH) ako podiel na dopravných a balných nákladoch.

Pri nedodržaní uvedených podmienok neručíme za chyby vzniknuté pri expedícii, ako ani za dodržanie dodacej lehoty (viď nižšie).

Stornovanie objednávky

Pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu jej stornovania.

III. Dodacia lehota

Všetky objednávky sa štandardne expedujú nasledovný pracovný deň po dni v ktorom bola objednávka prijatá za predpokladu, že sú splnené náležitosti uvedené v bode II týchto podmienok. Vo výnimočných prípadoch, súvisiacich hlavne so zvýšeným zaťažením skladovo – obslužných kapacít, sa môže doba dodania posunúť. Dodaciu lehotu pre objednávky riešené osobným odberom v sídle firmy T&D Trading s.r.o. si treba dohodnúť telefonicky s pracovníkom odbytu. V prípade, ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaevidované. Na základe požiadavky odberateľa mu môžu byť chýbajúce položky doposlané hneď ako prídu na sklad. Tu platia podmienky ako v bode II-3 – „Minimálna hodnota objednávky“.

IV. Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

 • zásielkovou službou
 • osobným odberom v sídle firmy T&D Trading s.r.o. (po dohode s pracovníkmi zákazníckeho centra)

Dopravné podmienky

 • poštovné a balné pri objednávke do 160 € bez DPH závisí od váhy balíka a jej cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti
 • náklady na dopravu objednaného tovaru nad 160€ bez DPH znáša firma T&D Trading s.r.o.
 • v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma T&D Trading s.r.o. vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

Preberacie podmienky

Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby.
V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní do odbytu firmy T&D Trading s.r.o. Tel: +421 903 271 616

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru a ceny za dodanie.

V. Cenové podmienky

Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je vypočítaná ako súčet cien objednaných tovarov, cien doplnkových služieb (dodanie tovaru, a pod.) a príslušnej DPH. Výšku kúpnej ceny Predávajúci akceptuje odoslaním objednávky.
Kúpna cena tovarov je uvedená v webshope. Kúpna cena je uvedená bez DPH.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť kúpne ceny s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich uverejnenia na www.tdtrading.sk.

VI. Platobné podmienky

 • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
 • platba v hotovosti zásielkovej službe pri prevzatí tovaru formou dobierky
 • platba bankovým prevodom na zálohovú faktúru – s bonusom 2% z ceny objednávky
 • platba bankovým prevodom na faktúru so splatnosťou – podľa dohody s T&D Trading s.r.o.
 • pri odbere na hotovosť z dôvodu nezaplatených pohľadávok sa neuplatňuje bonus 2% za platbu hotovosťou

VII. Záruka a riešenie reklamácií

Firma T&D Trading s.r.o. rozlišuje medzi reklamačným konaním a záručnými podmienkami.
Reklamačné konanie je samotný proces vysporiadania vzniknutej reklamácie. Tento proces sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými reklamačnými podmienkami.
Záručné podmienky definujú podmienky v súlade s ktorými preberá firma T&D Trading s.r.o. zodpovednosť za vzniknuté vady. Riadia sa platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými záručnými podmienkami.
Pozáručný servis vybraných výrobkov je zabezpečený v servisnom centre firmy T&D Trading s.r.o. vo Veľkých Dvorníkoch alebo v niektorom so zmluvných servisných stredísk (Šamorín).
Každá reklamácia je odborne posúdená a spotrebiteľ je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania.

VIII. Mlčanlivosť

Zmulvné strany sú povinné uchovávať v tajnosti akékoľvek informácie, ktoré získali v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy a ktoré nie sú verejne prístupné. V tejto súvislosti sa zaväzujú zaistiť utajovanie týchto informácií ďalšími osobami, ktoré poveria úlohami v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy. Obsah tejto zmluvy sa taktiež považuje za dôverný.

IX. Ochrana osobných údajov

Viď zvlášt kapitolu – ochrana osobných údajov

X. Záverečné ustanovenia

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.
Obsah stránky tdtrading.sk podlieha autorskému právu. Aj v prípade, že je s Vami nadviazaná veľkoobchodná spolupráca, musíte toto právo rešpektovať a dodržiavať. Kopírovanie a šírenie loga, textov a obrázkov je dovolené, len ak je uvedený ich zdroj, resp. autor a s predošlým písomným súhlasom majiteľa firmy T&D Trading s.r.o.
Objednaním tovaru súhlasíte s týmito podmienkami.

Vo Veľkých Dvorníkoch 30.5.2018